Úvodem

Ze všech oborů lidské činnosti patří stavebnictví (a podobná pracoviště) mezi odvětví s největším počtem rizikových situací a těmto situacím je třeba předcházet, nebo je neodkladně řešit. Pro případ výskytu úrazů nebo náhlých zdravotních komplikací jsou pracoviště a zejména stavby v současné době obvykle opatřeny běžnými lékárničkami různých typů, usnadňujících poskytování první pomoci.

Žádná z nich však neřeší problematiku poskytování první pomoci komplexně s důrazem na správné a efektivní postupy při poskytování první pomoci, zejména v prostoru pracoviště. Dále též tyto lékárničky neposkytují jednoduché a jednoznačné návody pro poskytování první pomoci a nerespektují aktuální trendy vývoje urgentní medicíny a nejsou umístěné tak, aby byly k dispozici co nejširšímu okruhu osob.

Z tohoto důvodu jsme vyvinuli systém SAFE-POINT, který řeší tyto problematiku komplexně tak aby bylo možné zlepšit povědomí pracovníků o možnostech efektivní první pomoci, rozšířit znalosti mezi co nejširší skupinu pracovníků, zjednodušit celý systém, tak aby byl pochopitelný pro všechny pracovníky, dát pracovníkům do ruky efektivní nástroj pro poskytnutí první pomoci.